Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego pod adresem internetowym www.darek-stolarz.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem sklepu.

2.Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

Definicje

1.FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.darek-stolarz.pl umożliwiający
Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2.REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
3.USŁUGODAWCA – Dariusz Wenerski wykonujący/a rękodzieło
Dariusz Wenerski, adres siedziby: Kościuszki 7,66-436 Lemierzyce

adres poczty elektronicznej: darek.stolarz@.pl, tel. 667775747
4.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

6.DNI ROBOCZE – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Usługi

1.Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego korzystanie ze strony 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia i potwierdzenie zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz akceptacja zasad Regulaminu.

3.Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz informacją odnośnie płatności.

4.Sklep może kontaktować się z Klientem mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

5.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem darek.stolatrz@op.pl

6.Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

7.Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia lub niedostarczenia towaru, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

8.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich.


Płatności

1.Klient może zapłacić za zamówione towary:

przelew – należność za towar oraz przesyłkę zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

2.Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:
86 102019670000810201701507

3.Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

Realizacja i wysyłka zamówienia

1

1.Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 75 dni roboczych, w zależności od rodzaju zamówionego produktu. Czas realizacji podany na podstronie produktów jest orientacyjny i może być krótszy lub ulec wydłużeniu.

2.W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, w ciągu 5 dni, zamówienia zostanie anulowane przez Sprzedającego

3.Umowa sprzedaży pomiędzy stronami rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedającego.

4.Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane.

5.Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed złożeniem danego zamówienia

6.Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę w formie e-mailowej, możliwa jest dostawa towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.

7.Dostawa towarów odbywa się za pomocą kuriera bądź przez odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową

8.Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub częściowo.

9.W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

Tryb postępowania reklamacyjnego

1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:darek.stolarz@op.pl, bądź telefonicznie +48 667775747
Należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru

3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.Klauzula o odstąpieniu od umowy:

Zgodnie z Art. 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
możliwość zwrotu nie obejmuje produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta oraz wykonanych w innych wariantach niż standardowy np. kolorystyka, rozmiar itp.

Ochrona danych osobowych

1.Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

Postanowienia końcowe

1.Obecność towaru na stronach Sklepu internetowego www.darek-stolarz.pl oznacza dostępność towaru na zamówienie , nie oznacza natychmiastowej wysyłki zamówienia, gdyż ta jest zależna od terminu realizacji.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-02-2022r.